Альона Дегрік: Що принесе запуск найбільшої платіжної системи Японії в Україні?

Альона Дегрік: Що принесе запуск найбільшої платіжної системи Японії в Україні?

Альона Дегрік
Автор
Альона Дегрік
UA.NEWS
Поділитись:

В Україну планує зайти японська платіжна система JCB: найбільша в Японії і третя за величиною в світі. Про це днями повідомив Нацбанк України. Про зацікавленість в такому рішенні розповів сам Такаші Суецугу, генеральний менеджер JCB. Глава НБУ Яків Смолій, в свою чергу, привітав намір японської сторони. На словах все красиво. Спробуємо розібратися, що це принесе українському бізнесу, і чому це вигідно Японії та як слід реагувати вітчизняним fintech-компаніям

JCB і Україна

JCB — одна з п’яти найбільших світових платіжних систем світу за обсягом випущених карт і обсягом операцій з оплати товарів і послуг. Наприкінці 2017 року держателями карт JCB були 117 мільйонів осіб — це практично дорівнює населенню Японії. При цьому карти JCB обслуговуються у 190 країнах світу, а емісія платіжних карт JCB здійснюється в 23 країнах.

JCB працює на ринку вже 57 років, а лідером з випуску кредитних карт компанія стала у далекому 1968 році. Уже в 1980-х компанія вибилася у світові лідери.

Основні послуги — це, звичайно, операції з банківськими рахунками, а також бронь готелів та квитків, оплата послуг і покупки в інтернеті практично у будь-якій країні світу.

Але головна особливість JCB — ПС-ка дає привілеї японським, китайським і корейським туристам в країнах ЄС і у США. Вони можуть користуватися гідом JCB PlazaWeb, щоб знайти цікаві пропозиції в країні, куди вони їдуть. Азіатським клієнтам також доступні приємні дрібниці у вигляді безкоштовного інтернету в аеропортах. Крім того, JCB дає знижки на тури в Японію власним клієнтам, а також 10-відсоткову знижку на оформлення візи.

Програми лояльності JCB в разі її виходу на український ринок допоможуть залучити в нашу країну туристів з Китаю, Японії і Південної Кореї — а це величезний, багатосотмільйонний і досі незвіданий сектор для України. А українці-клієнти JCB, у свою чергу, отримають знижку на традиційно дорогі подорожі до Японії. Якщо скласти це з бонусами / знижками від тих же Turkish Airlines, то сума перестає бути непідйомною для набагато більшого сегмента туристів.

Не буду перетворювати себе на тревел-блогера (а шкода) — краще оцінимо бізнес-інтерес JCB на українському ринку. По-перше, поява ще однієї глобальної платіжної системи також змусить українських гравців напружитися, щоб не програти у конкурентній боротьбі. У разі, якщо JCB вирішить випустити ко-бейджингові карти з однією з працюючих в Україні ПС, українцям, які мають її карти, будуть доступні всі привілеї власників карт JCB. Однозначно, варто очікувати запуску з НПС «Простір», а також інтеграцію з глибоко інфраструктурними можливостями Mastercard на кшталт оплати проїзду і програмами лояльності.

По-друге, JCB робить тактичний хід, заходячи в Україну — таким чином Японія може випередити PayPal, розвиток якого в українському напрямку все більше нагадує тривалу мелодраму. Детальніше про це розповідала в коментарі для ua.news. Нагадую, PayPal вважає Україну «непріоритетними регіоном», на відміну від Google Pay і Android Pay, які сильно перевиконали очікувані KPI із запуску у нас.

По-третє, не так давно я розписувала мотивацію China Union Pay по старту роботи в Україні. Крім загальних планів на розвиток у Східній Європі, тут включається елемент традиційного економічного суперництва Китаю і Японії

Навіщо JCB потрібна Україна?

Наша країна — це десятки мільйонів людей, готових користуватися всіма глобальними сервісами. Досить подивитися на каси магазинів і турнікети метро, ​​як українцям «зайшли» вже згадані Google Pay і Android Pay, або глянути статистику користування Uber.

Так, за рік кількість безконтактних транзакцій в Україні зросла у 68 разів, в першу чергу — через спрощення користування мобільними гаманцями. А кількість пристроїв, підключених до безконтактних платежів, зростає на 25% щомісяця. Не втомлююся про це говорити, правда. Плюс, стабілізація українського валютного ринку сигналізує іноземним компаніям про те, що сюди варто приходити і розвиватися.

Таким чином, потенційно український ринок для JCB — це десятки мільйонів активних користувачів платіжних систем, готових витрачати гроші і випробувати нові технології. При цьому менеджменту JCB потрібно бути готовим до місяців очікування запуску платіжної інфраструктури в Україні, а також до того, що ринок уже поділений між Mastercard і Visa з власними лояльними користувачами. Благо, у JCB багатий досвід входу на нові ринки.

 

What can bring the launch of the largest Japanese payment system in Ukraine?

The Japanese JCB payment system plans to launch Ukraine: the largest in Japan and the third largest in the world. This was recently announced by the National Bank of Ukraine. Takashi Suetsugu himself, general manager of JCB, spoke about his interest in such a decision. The head of the NBU, Iakiv Smoliy welcomed the intention of the Japanese side. In other words, everything is clear as the summer sky. Let’s try to figure out, what this will bring to Ukrainian business, and why it’s beneficial for Japan and how Ukrainian fintech companies should respond.

JCB and Ukraine

JCB is one of the five largest global payment systems in the world by issued cards and the number of transactions for payment for goods and services. At the end of 2017, 117 million people were JCB cardholders – this is almost equal to the population of Japan. At the same time, JCB cards are serviced in 190 countries, and JCB payment cards are issued in 23 countries.

JCB has been operating in the financial market for 57 years, and the company became the leader in issuing credit cards back in 1968. Already in the 1980s, company became one of the world leaders.

The main services are, of course, operations with bank accounts, as well as booking hotels and tickets, payment for services and purchases on the Internet in almost any country in the world.

But the main feature of JCB – PS gives privileges to Japanese, Chinese and Korean tourists in EU countries and in the USA. They can use the JCB PlazaWeb guide to find interesting deals in the country where they are going. Asian customers also have access to pleasant trivia in the form of free internet at airports. In addition, JCB gives discounts on tours to Japan to its own customers, as well as a 10 percent discount on visa.

JCB loyalty programs, if it enters the Ukrainian market, will help attract tourists from China, Japan and South Korea to our country – and this is a huge & unexplored sector for Ukraine. And Ukrainian JCB customers, in turn, will receive a discount on the traditionally expensive travel to Japan. If you add it up with bonuses/discounts from, for e.g., Turkish Airlines, it will become available for larger segment of tourists.

I will not turn myself into a travel blogger (such is a pity) – we’ll better discuss the business interest of JCB on Ukrainian market. Firstly, the emergence of another global payment system will also force Ukrainian market leaders to strain themselves in order not to lose in the competition. In case JCB decides to issue co-badge cards from one of the PS operating in Ukraine. Ukrainians will gain access to all the privileges available for JCB card holders. Definitely, we should expect the launch of the Prostir domestic payment system, as well as integration with Mastercard’s deep infrastructure capabilities, such as payment for public transport and loyalty programs.

Secondly, JCB is making a tactical move by entering Ukraine – this way Japan can win some points from PayPal – as we know, their plans in Ukraine is more and more like a lingering soap opera. Read more about this in the comments for ua.news. Let me remind you: PayPal considers Ukraine to be a “non-priority region”, unlike Google Pay and Android Pay, which greatly exceeded the expected KPI for launching with us.

Third, not so long ago, I pointed on the motivation of China Union Pay to start working in Ukraine. In addition to general plans for development in Eastern Europe, it includes the element of traditional economic rivalry between China and Japan.

Why JCB Ukraine?

Our country is a millions of people who are ready to use all global services. Just look at our PayPass-friendly shops or subway stations – we have been referred to by the already mentioned Google Pay and Android Pay, or have a look at the Uber statistics.

Thus, over the year, the number of contactless transactions in Ukraine increased 68 times, primarily due to the usage simplification of mobile wallets. And the number of devices connected to contactless payments is growing by 25% monthly. Yeah, I’,m not tired of talking about it, really. Plus, the stabilization of the Ukrainian currency market signals to foreign companies that it is worth coming here and developing new products.

In other words, the potentially Ukrainian market for JCB is tens of millions of active users willing to spend money and try out new technologies. At the same time, JCB management needs to be ready for the months of waiting for the launch of the payment infrastructure in Ukraine, as well as the fact the market is already divided between Mastercard and Visa with its own loyal users. Fortunately, JCB has a wealth of experience in entering new markets.

 

Джерело: Investgazeta.ua/

Поділитись:

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!