Альона Дегрік. Розробка fintech-продуктів: чому рано чи пізно вам доведеться відмовитися від фрілансу

Альона Дегрік. Розробка fintech-продуктів: чому рано чи пізно вам доведеться відмовитися від фрілансу

Альона Дегрік
Автор
Альона Дегрік
UA.NEWS
Поділитись:

Поки медіа-стрічка дивує лише гучними анонсами ребрендингів, а новий Закон про паркування намагається вступити в силу, хотілося б в кількох матеріалах поділитися особистим досвідом того, як саме створюються продукти, що працюють у сфері прийому платежів. Перша з численних асоціацій – це як водити велосипед, який у вогні – не скаже нічого конкретного, зате дасть приблизне уявлення про те, якою ціною даються стабільно працюючі продукти, які роблять життя кожного інтернет-користувача трішки простішим.

Перший із запланованих текстів – про те, як при розробці продукту будь-яка fintech-компанія рано чи пізно формує свій штат людей практично на всіх етапах і чому рано чи пізно фрілансери можуть стати причиною зриву дедлайнів або факапа на етапі релізу і пострелізної підтримки.

Розробка будь-якого продукту – справа, в якому увага до деталей і відповідальне ставлення до загальної ідеї часом є важливішим, ніж знання. Досить дивна теза, який навряд чи схвалить ваш HR-підрядник, але з яким, найімовірніше, погодиться досвідчений HR-фахівець. Дійсно, висока кваліфікація є первинною, проте якщо вибирати між більш «зоряним» працівником, який бачить в вашому проекті «черговий» у своїй кар’єрі, і менш досвідченим, але який вже фонтанує ідеями – мій вибір однозначно буде на другому.

Спеціалізація

На кожному етапі розробки вам будуть потрібні люди, які «в темі» – фрілансерів вузького профілю мало, і вони в курсі власної цінності, що формується унікальністю. Для більшості фрілансерів або агентств платіжна тема здається або надто незрозумілою, або невиправдано складною для того, щоб розбиратися в ній заради одного замовлення. Хорошим бек-енд фахівцем у транзакційному бізнесі не можна стати на онлайн-курсах, та й пропозиція на ринку праці мізерна через вузьку специфіку. Це справа досвіду, постійного навчання та прокачування. Хороших розробників цього напряму виховують роками та цінують.

Це стосується і дизайну – UI / UX для додатків, що працюють з фінансами, повинен бути максимально продуманим, функціональним і враховувати потреби користувача – мікроскопічні на тлі загального ТЗ, але принципово важливі для користувача під час використання. Агентство без досвіду роботи в транзакційному бізнесі або фрілансер запропонують вам набір типових рішень, які не будуть враховувати головний критерій успіху – успішні кейси на ринку. У кращому випадку ви отримаєте безликий продукт з базовим функціоналом, а в гіршому – він ще й буде працювати через раз.

Досвід як «снігова куля»

Будь-яка спеціалізована сфера вимагає максимального залучення в ту чи іншу тему – те, що ми звикли називати «жити ідеєю». Така залученість формує досвід успіхів і невдач, з яких завжди можна отримати корисні уроки. При розробці чергового продукту досвідчена команда завжди зможе виставити реальні терміни на кожному етапі і аргументувати, чому вони будуть саме такими, а не тими, які бачить замовник. Досвідчена команда завжди зрозуміє, коли слід пожертвувати архаїчним, але «звичним» функціоналом заради сучасного підходу, а коли потрібно зробити просто, але зрозуміло і відмовитися від дизайнерських наворотів. Але головне – досвідчена команда «своїх людей» може генерувати нові ідеї, розвиватися заради підвищення ефективності, винаходити нові рішення, а не просто тасувати існуючі. Звучить дико, адже зазвичай інновації приносять люди «outside the box». Але для сфери прийому платежів щось нове придумати можуть лише ті, хто досконало освоїв старе. Це сніжний ком, який росте пропорційно новим розробкам.

Проект формують люди. Без виключень

Які б бюджети ви б не мали, як голосно не говорили б про себе і яких би партнерів не залучили – якщо у вашому «флагманському» проекті, який ви розвиваєте роками, є висока плинність кадрів – у вас проблеми. Історія будь-якого успішного fintech-проекту – це історія успіху людей, які його створили. Керівника, який повірив, підтримав і оцінив. Розробників, дизайнерів, які створили продукт. Проект-менеджерів, які зробили з хаосу налагоджений процес. Такі люди цінніші дрібних конфліктів і особистих образ. Такі люди – і є ваш головний проект, який не замінить жоден фріланс.

Developing your fintech product: why you will have to give up using freelance specialists sooner or later

While the media agenda surprises only with loud rebranding announcements, and the new Parking Law is trying to implement itself, I would like to share my personal experience in creating products that work in the field of payment acceptance. The first of many associations with words «fintech development» is «it’s like to drive a bicycle that is on fire». Yeah, It doesn’t say anything clearly, but it gives an approximate idea of ​​what’s the price of creating a stable working products making the life of each Internet user a little easier.

The first of the planned articles is how all fintech companies sooner or later forms its staff at all stages and why sooner or later freelancers can cause deadlines crushes or a fuсk-up at the release and post-release support stage.

The development of any product is a matter in which attention to details and a reverent attitude to the general idea is sometimes more important than knowledge. Quite a strange thesis, which is hardly approved by your HR contractor, but with which, most likely, will agree an experienced HR specialist. Naturally, high qualification comes first, but if you choose between a more “star” applicant who sees in your project just «another in a list» and less experienced, but already gushing with ideas – my choice will definitely be on the second one.

Specialization

At each stage of development you will need people who are “in the theme” – narrow profile freelancers are few, and they are aware of their own value, which is formed by their uniqueness. For most freelancers or agencies, the payment topic seems either too incomprehensible, or unreasonably complicated to understand it for one order. A good back-end specialist in the transactional business can’t appear from the online courses, and the offer on the labor market is small due to the narrow specificity. This is a matter of experience, constant training and self-upgrading.

This also applies to the design – UI / UX for applications that work with finance solutions, should be maximally thoughtful, maximally functional and take into account the user’s needs – microscopic in general Tech Overview, but fundamentally important for the user during it’s use. The agency without experience in transactional business or freelancers will offer you a set of standard solutions that won’t consider the main highlight of success – real market cases. At best, you will get a faceless product with basic functionality, and at worst – it will also work with bugs.

Experience as a “snowball”

Any niche sphere requires maximum involvement in a particular topic – what we are used to calling “living with idea”. Such involvement shapes the experience of successes and failures, from which one can always draw useful lessons. When developing the next product, an experienced team will always be able to set realistic deadlines at each stage and to explain, why they will be exactly such, and not those that the customer sees. An experienced team will always understand when you need to sacrifice an archaic, but “habitual” functional for the sake of a new approach, and when it’s necessary to do more simple, but understandable and to abandon the designer’s delights. But the main thing is an experienced team of “own people” can generate new ideas, develop themselves for the sake of efficiency, invent new solutions, and not just shuffle existing ones. It sounds wild, after all, innovations are usually brought by the people “outside the box”. But in the sphere of payment acceptance only those who have mastered the old can make something new. It is a snowball that grows in proportion to new developments.

The project is formed by your team. No exceptions

Whatever budgets you would have, how loudly you would talk about yourself and which partners would attract – if your “flagship” project, which you develop for years, has a high staff turnover, you have problems. The history of any successful fintech project is a success story of the people who created it. The leader, who believed, supported and appreciated. Developers, designers who created the product. Project managers who made a chaotic process out of chaos. Such people are more valuable than small conflicts and personal grievances. Such people is your main project, which will not replace by any freelancers.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Поділитись:

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: