Модернізація металургійної галузі за рахунок додаткового прибутку в Україні та світі

Модернізація металургійної галузі за рахунок додаткового прибутку в Україні та світі

Вадим Гордієвський
Автор
Вадим Гордієвський
UA.NEWS
Поділитись:

Період другої половини 2020 та першої половини 2021 року характеризувався для світового ринку зростанням цін на металургійну продукцію. Це сталося в результаті запуску масового виробництва, і, як наслідок, підвищення попиту, після простоїв на початку пандемії. Отримані прибутки підприємства планують залучити для модернізації та розвитку виробництва. У сьогоднішньому блозі я розгляну, які етапи виробництва хочуть покращити представники гірничо-металургійного комплексу України.

Хоча світові ціни на металургійну продукцію після зростання відновили тенденцію падіння — виробники встигли успішно інвестувати отриманий додатковий прибуток. Прогнозується, що до кінця поточного року капіталовкладення українських компаній ГМК у модернізацію виробництва досягнуть суми $2,2 млрд. Першочерговим завданням є модернізація систем газоочищення в цехах для досягнення оптимальних показників з викидів пилу та інших речовин.

Зокрема, меткомбінат ім. Ілліча (Маріуполь) та “Азовсталь” проводять роботи з реконструкції газоочисного обладнання, а АрселорМіттал Кривий Ріг займається реконструкцією другого агломераційного цеху та конвертерів з будівництвом нових газоочисників на суму понад $280 млн. Також криворізький меткомбінат планує покращення однієї з доменних печей за $270 млн. Гірничо-збагачувальні комбінати інвестують в області, що дозволяють збільшити кількість і якість продукції, яка випускається. Швейцарська компанія Ferrexpo збільшила суму вкладень до $142 млн і планує підвищити випуск котунів до 1 млн тонн на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Завдяки інвестиціям у виробництво на суму $250 млн. Інгулецький і Північний ГЗК здатні знизити вартість видобутку залізної руди, при цьому зберігши темпи видобутку.

Інфографіка за даними GMK CENTER

Наступного року найбільші ГМК компанії планують продовжити тенденцію збільшення інвестицій для модернізації:

  1. “Метінвест” – до $850 млн.
  2. “Ferrexpo” – до $300 млн.
  3. “Інтерпайп” – до $136 млн.
  4. “АрселорМіттал Кривий Ріг” – до $600 млн.

За оцінками експертів, українські гірничо-металургійні підприємства формують від 25% до 30% капітальних вкладень від усієї промисловості, що становить до 11% загальних інвестицій у масштабах держави. Однак слід враховувати, що світ приймає нові екологічні стандарти й для дотримання всіх умов компаніям ГМК доведеться шукати додаткові інвестиції. Для необхідної модернізації на ці цілі доведеться витратити ще близько $30 млрд.

Європа вже розпочала шлях екологічної трансформації та до 2050 року передбачає витратити на ці потреби €28 трлн. Сюди входить повний спектр технологічної декарбонізації: сонячні батареї, нові вітряні електростанції, оновлена електромережа, модернізація будівель та промисловості. Такі витрати дорівнюють приблизно 6% ВВП Євросоюзу щорічно. Щоб отримати необхідні ресурси, європейські компанії вводять так звані вуглецеві надбавки до ціни виробленої продукції.

Зараз ринок металургійної продукції у стадії падіння, однак стабільність галузі залежатиме від факторів системності покращення інвестиційного клімату, зокрема для закордонних інвесторів. Важливо водночас продовжувати розвивати внутрішній ринок металопродукції, підіймати рівень модернізації інфраструктури та виробничих потужностей. При цьому не слід забувати й про екологічний порядок денний і загальні умови декарбонізації, які можуть стати серйозним викликом, тому що вимагають більших інвестицій для поліпшення очисних споруд. Під час укладання торгових угод слід виходити з усвідомлення необхідності нових вкладень для покращення виробництв.

 

Modernization of the metallurgical industry at the expense of additional profits in Ukraine and the world

The period of the second half of 2020 and the first half of 2021 was characterized for the world market by an increase in prices for steel products. This happened as a result of the launch of mass production, and, as a result, an increase in demand, after the downtime at the beginning of the pandemic. The companies plan to use the profits to modernize and develop production. In today’s blog, I will look at what stages of production representatives of Ukraine’s mining and metallurgical complex want to improve.

Although the global prices for metallurgical products after a rise restored the downward trend — the producers managed to successfully invest the additional profit received. It is predicted that by the end of this year, the investments of Ukrainian MMC companies into the modernization of production will amount to $2.2 bln. The primary task is to upgrade the gas-cleaning systems in the shops to achieve the optimal rates of dust and other substances emissions.

In particular, the Ilyich Iron and Steel Works (Mariupol) and Azovstal are reconstructing gas purification equipment while ArcelorMittal Kryvyi Rih is reconstructing its second sintering shop and converters, with the construction of new gas-cleaning units worth over $280mn. Also, Kryvyi Rih iron and steelworks plans to improve one of its blast furnaces for $270mn. Mining and processing plants are investing in areas to increase the quantity and quality of their output. The Swiss company Ferrexpo increased the amount of investment to $142mn and plans to raise the output of pellets to 1mn tons at Poltava Mining and Processing Plant. Thanks to investments in production worth $250 mln, Inguletskiy and Severniy MPPs are able to reduce the cost of iron ore extraction while maintaining production rates.

Infographics according to GMK CENTER

Next year, the largest MMC companies are planning to continue the trend of increasing investments for modernization:

  • “Metinvest” — up to $850 mln.
  • “Ferrexpo” — up to $300 mln.
  • “Interpipe” — up to $136 mln.
  • “ArcelorMittal Kryvyi Rih” — up to $600 mln.

Experts estimate that Ukrainian mining and metallurgical companies form 25% to 30% of capital investments of the entire industry, which is up to 11% of total investments nationwide. However, it should be taken into account that the world is adopting all new environmental standards and in order to comply with all the conditions, MMC companies will have to seek additional investments. There is still about $30 billion to be spent on the necessary modernization.

Europe has already embarked on the path of ecological transformation and expects to spend €28 trillion by 2050. This includes the full range of technological decarbonization: solar panels, new wind power plants, a renewed power grid, modernization of buildings, and industry. Such expenditures are equal to about 6% of the EU’s GDP annually. To obtain the necessary resources, European companies impose so-called carbon surcharges on the price of their products.

The steel products market is now in decline, but the stability of the industry will depend on systematic factors to improve the investment climate, including foreign investors. It is important at the same time to continue to develop the domestic market of metal products, to raise the level of modernization of infrastructure and production facilities. At the same time, we should not forget about the environmental agenda and the general conditions of decarbonization, which can be a serious challenge, as it requires more investment to improve the treatment facilities. Trade agreements should be based on an understanding of the need for new investments to improve production facilities.

Поділитись:

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!