Про процес та причини диверсифікації банківської сфери

Про процес та причини диверсифікації банківської сфери

Альона Дегрік
Автор
Альона Дегрік
UA.NEWS
Поділитись:

Банківська система — це багатофункціональний світ, в якому взаємодіють різнопрофільні банки та регулятор. Проте раніше банк виконував свою базову функцію — видавав і забирав гроші, отримуючи з цього прибуток. З розвитком IT-сфери банківська система значно змінилася. Одним із головних наслідків цієї зміни є диверсифікація банківських установ та послуг. У цьому блозі я висловила свою позицію щодо змін, які IT привнесли до банкінгу.

Багато хто з нас знайомий з поняттями “роздрібний банк”, “комерційний банк” і т.д. Це давно звичні для суспільства установи, які працюють із бізнесом та роздрібним клієнтом. Проте останнім часом фінансова сфера невтомно зростає, тому деякі гравці переходять у нетрадиційні ніші та змінюють спосіб надання своїх послуг. Ці зміни та їхні наслідки я розглянула з двох перспектив — самого банку та клієнта.

Традиційні банківські послуги – це емісія карт, платежі, депозити та кредити, зарплатні проекти. Але з появою технологічної складової банки взялися за трансформацію. Так, наприклад, з’явилися платежі на сайтах та у додатках. Необов’язково встановлювати термінали, які потребують складного обслуговування, щоб приймати оплати. Наразі для цього проводиться проста інтеграція. Також відносно новий напрямок – надання клієнтам пільгових програм. Наприклад, Monobank надає нетрадиційні для банку пропозиції — виплата 5% річних на залишок, кешбеки та безвідсоткова розстрочка.

З розвитком фінтеху та платіжної сфери у 2020-2021 також утворилася нова ніша, яку зайняли маленькі та середні банки — транзакційна. Так з’явився формат банків, які приділяють увагу комплексному обслуговуванню та обробці грошових потоків для клієнтів-юросіб. Вони обробляють величезну кількість операцій різних форматів, тобто це банк-комунікатор, адже він інтегрує платників, одержувачів, фінансові та нефінансові організації, платіжні системи та провайдерів послуг. Українські банки також розвивають транзакційну нішу. Прикладом може бути IBOX BANK, який зайняв стійку позицію на ринку завдяки транзакційній стратегії.

Якщо розглянути цю трансформацію з боку клієнта, він теж отримав масу привілеїв. В принципі, користувач завжди залишається у плюсі, коли конкуренція між бізнесом загострюється, адже в перегонах за лідерство з’являються найзручніші та найінноваційніші рішення. Так народилися необанки. Вони позбавили користувача черг і витраченого часу у відділеннях. Тепер кур’єр із карткою сам приїде до клієнта, або ж користувач відкриє віртуальну картку в банківському додатку. До того ж можна оформити кредит за 10 хвилин, отримати місячний відсоток на залишок, проводити NFC-платежі, а також найближчим часом можна буде скористатися сервісом BNPL в Україні. Всі ці рішення назавжди змінили звички користувачів, а також їхнє ставлення до банків.

IT-рішення зробили банкінг зручним і швидким для клієнта, конкурентним для учасників ринку та, можливо, складним для класичних банків. Традиційним гравцям тепер потрібно думати не лише про звичні послуги, а й брати участь у боротьбі за IT-кадри, інновації, клієнтів та їхній досвід. Кожен бачить процес диверсифікації банківської сфери по-своєму, але я позначила б його швидше позитивним і вигідним для ринку.

 

About the process and reasons for the diversification of the banking sector

The banking system is a multifunctional world in which diverse banks and a regulator interact. However, earlier the bank performed its basic function – it gave out and took money back, making a profit from it. With the development of the IT sphere, the banking system has changed significantly. One of the main consequences of this change is the diversification of banking institutions and services. In this blog, I expressed my position regarding the changes that IT has brought to banking.

Many of us are familiar with the concepts of “retail bank”, “commercial bank”, etc. These are institutions that have long been familiar to society that works with businesses and retail clients. However, in recent years, the financial sector has been tirelessly growing, that’s why some players are moving into non-traditional niches, and also changing the way they provide their services. I will consider these changes and their consequences from two perspectives – the bank itself and the client.

Traditional banking services are card issuance, payments, deposits and loans, payroll projects. But with the technological component, banks began to transform. So, for example, payments appeared on websites and in applications. It is no longer necessary to place kiosks that require complex maintenance to accept payments. Now it is all about a simple integration. Also, a relatively new direction is the provision of preferential programs to clients. For example, Monobank provides non-traditional offers as for the bank – payment of 5% per annum on the balance, cashback and free instalments.

With the development of fintech and the payment sphere in 2020-2021, a new niche was also formed, which was maintained by small and medium-sized banks – transactional. This is the format of banks, which pay attention to comprehensive service and processing of cash flows for corporate clients. They process a huge number of transactions of various formats. It is a communicator bank because it integrates payers, recipients, financial and non-financial organizations, payment systems and service providers. Ukrainian banks are also developing a transactional niche. An example would be IBOX BANK, which has taken a strong position in the market due to its transactional strategy.

If we consider this transformation from the client’s side, then he also received a lot of privileges. The user, in principle, always wins when the competition between businesses intensifies, because the most convenient and innovative solutions appear in the leadership race. This is how the neobanks were born. They saved the user from queues and wasted time in departments. Now the courier with the card will come to the client himself, or the user will open a virtual card in the banking application. Moreover, you can get a loan in 10 minutes, get monthly interest on the balance, make NFC payments, and shortly you will be able to use the BNPL service in Ukraine. All of these solutions have permanently changed the habits of users, as well as their attitude towards banks.

IT solutions made banking convenient and fast for the client, competitive for market participants and, possibly, difficult for classical banks. Traditional players now need to think not only about the usual services but also to participate in the contest for IT staff, innovation, customers and their experience. Everyone sees the process of diversification of the banking sector in their way, but I would define it rather positive and beneficial for the market.

Поділитись:

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!