Nowe zasady dla pracowników i pracodawców do wprowadzenia w Polsce: co się zmieni

Nowe zasady dla pracowników i pracodawców do wprowadzenia w Polsce: co się zmieni

10 sierpnia 2022 11:09

W Polsce w 2023 roku wejdą w życie zmiany w Kodeksie pracy, wdrażające dwie dyrektywy unijne - o przejrzystych i zakładanych warunkach pracy oraz dyrektywę rodzicielską (czyli dokument o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym).

 

Co się zmieni dla pracowników i pracodawców


Urlop dodatkowy

Kodeks pracy wprowadza nowy urlop bezpłatny w wymiarze 5 dodatkowych dni w roku kalendarzowym.

Przeznaczony jest na zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia osobie, która jest krewnym (synem, córką, matką, ojcem lub małżonkiem) lub członkiem wspólnego gospodarstwa domowego, który potrzebuje opieki lub wsparcia z poważnych przyczyn medycznych.

Urlopu udziela się na wniosek pracownika w formie papierowej lub elektronicznej, w terminie co najmniej 1 dnia przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Zwolnienie z pracy z powodu siły wyższej

Polski Kodeks Pracy dopuszcza również 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym czasu wolnego od pracy z powodu siły wyższej spowodowanej sprawami rodzinnymi, chorobą lub wypadkiem. Pracownik będzie mógł skorzystać z tego zwolnienia w przypadku koniecznej natychmiastowej obecności w innym miejscu.

W okresie urlopu z powodu siły wyższej pracownik zachowa prawo do 50% wynagrodzenia obliczonego jak wynagrodzenie za okres urlopu wypoczynkowego. Zwolnienie od pracy udzielone w wymiarze godzinowym pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia z pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

Dłuższy urlop rodzicielski

Zgodnie z proponowanymi zmianami, urlop macierzyński powinien być dłuższy o 9 tygodni. Podczas gdy dziś jest to 32 tygodnie dla pojedynczego porodu i 34 tygodnie dla ciąży mnogiej, po zatwierdzeniu zmian będzie to odpowiednio 41 i 43 tygodnie.

Każdy z rodziców będzie miał też zagwarantowane 9 tygodni urlopu, którego nie będzie można przenieść na drugiego rodzica.

Nowe przepisy wprowadzają 12-miesięczny okres korzystania z urlopu wychowawczego. Obecnie rodzice mają prawo do wykorzystania do 24 miesięcy urlopu rodzicielskiego od dnia porodu.

Prawo do urlopu wychowawczego powinno być indywidualnym prawem każdego rodzica. Urlop ten nie będzie uzależniony od wykorzystania przez matkę urlopu macierzyńskiego.

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego

Kolejną nowością jest podwyższenie zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu macierzyńskiego. Zasiłek będzie ustalany w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku z tytułu niezdolności do pracy.

Obecnie jest on wypłacany w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku za pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego i 60% podstawy za pozostałe urlopy - zatem dziś zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego wynosi średnio 67,5% podstawy wymiaru zasiłku przy obliczaniu niezdolności do pracy.

Większa ochrona dla pracowników płci żeńskiej

Zgodnie z proponowanymi zmianami zakazane będzie rozwiązywanie stosunku pracy z pracownicami w ciąży, pracownicami, które złożyły wniosek o udzielenie części lub całości urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, lub które złożyły u pracodawcy wniosek o elastyczne warunki pracy z dniem złożenia wniosku.

Elastyczna organizacja pracy dla rodziców dzieci do lat 8

Projekt zmian w Kodeksie pracy przewiduje również wprowadzenie elastycznych form pracy m.in. dla rodziców dzieci do lat 8.

Pracodawca będzie musiał powiadomić pracownika na piśmie o przyczynach odmowy, np. zapewnienia pracy na odległość lub wyrażenia zgody na indywidualny czas pracy. Dziś nie ma takiego obowiązku.

Pracodawcy nie będą też mogli przyznawać pracy w nocy, podróży służbowej czy pracy w godzinach nadliczbowych pracownikom opiekującym się dzieckiem do lat 8 bez ich zgody. Dziś te zasady dotyczą pracowników, którzy opiekują się dzieckiem do lat 4.

Praca zdalna - uregulowana w Kodeksie pracy

Przyjęty przez rząd projekt przewiduje opracowanie przepisów dotyczących pracy zdalnej, która po ponad dwóch latach powinna zostać uregulowana w Kodeksie pracy.

Praca zdalna powinna być oparta na umowie między pracodawcą a pracownikiem. Pracodawca będzie zobowiązany do zwrotu pracownikowi kosztów internetu lub energii elektrycznej.

Dodatkowe przerwy w pracy

Jednym z elementów nowych przepisów będzie uregulowanie kwestii przerw w pracy. Przewiduje się, że pracownicy, którzy pracują co najmniej 6 godzin, będą mieli prawo do 15-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy. Jeżeli czas pracy przekroczy 9 godzin, pracownikowi będzie przysługiwała kolejna, minimum 15-minutowa przerwa. Jeżeli czas pracy przekracza 16 godzin, pracownik może skorzystać z trzeciej przerwy o tym samym czasie trwania. Wszystkie one będą dotyczyły czasu pracy.

***

Należy pamiętać, że ceny wynajmu w Polsce rosną - średni wzrost w ciągu roku wynosi co najmniej 15%, a czasem nawet 50%. Jako główne przyczyny wzrostu cen podaje się zwiększony popyt na mieszkania ze strony ukraińskich emigrantów, a także podwyższenie oprocentowania kredytów przez Narodowy Bank Polski.