Альона Дегрік: Які проблеми може вирішувати національна криптовалюта (або її елементи) в Україні?

Альона Дегрік: Які проблеми може вирішувати національна криптовалюта (або її елементи) в Україні?

Альона Дегрік
Автор
Альона Дегрік
UA.NEWS
Поділитись:

На цьому тижні засновник біржі KUNA Михайло Чобанян намітив терміни по створенню української криптогривні. Знаю Михайла давно як професіонала своєї справи і відмінного управлінця, впевнена, практично всі з української fintech-тусовки можуть сказати про нього те саме. Вірю в його успіх, однак хотіла б розповісти про іншу ідею – створення криптовалюти самою державою. Як це взагалі і навіщо це Україні, якщо є інші актуальні проблеми? Розповідаю на основі реальних кейсів

Важливий момент – я буду говорити не про саму криптогривню, яка є проектом від бізнесу, а про криптовалюту як державний проект. Важливо не плутати це.

Регулювати нерегульоване

Так, сама ідея Біткоїна та інших криптовалют – вихід з поля контролю регулюючих органів, створення вільної альтернативи з усіма наслідками, що випливають. Але технічна реалізація даної технології дає альтернативу не тільки міжнародному бізнесу, а й розширює можливості окремих держав. У тому числі і в питаннях того самого регулювання.

Фактично, криптовалюти встановили нові правила гри для грошових операцій. Якщо мета емісії традиційних валют – підтримувати адекватний економічному стану рівень грошової маси, то у «крипти» такого завдання просто немає. Вона створила нове поле, на якому старі нормативи не скасовані, а просто не потрібні. Це не протест проти системи, це створення своєї. І держави, економіка яких розвивається і вимагає ефективного контролю з боку регулюючих органів (причини у кожного свої), зобов’язані створити свою команду на цьому новому полі. Іншими словами – якщо ви не можете управляти чимось, бо не знаєте мови – саме час вивчити цю мову.

Реальний удар по тіньовій економіці

Тіньова економіка – одвічна українська проблема, яку не можна вирішувати методами ХХ століття. Не допоможе та навіть не завадить. Це зрозуміли в Ізраїлі, де, ви здивуєтеся, величезні обороти тіньової готівки, які складають, за даними The Times of Israel, близько 22% від ВВП. Не так давно вони оголосили про створення криптошекеля, вартість якого буде формуватися на основі фізичної валюти. Робота над цим велася, хоча вже на тому тижні влада поки відклала реліз – фінансові експерти рекомендували почекати, поки таке рішення не буде запущено у когось іншого. Дійсно, ніхто не хоче проводити бета-тест.

Випущений на основі блокчейна цифровий шекель створює умови прозорості фінансових операцій. Ізраїль – не Китай, де весь інтернет знаходиться під контролем, просто заборонити Bitcoin, Ethereum та інших не вийде. Але ось ввести на нього санкції, податки та ін, одночасно роблячи криптошекель вигідним – це запросто. Відмінний кейс для України, яка має схожу халепу з готівкою.

Ще один драйвер інвестицій

Приклади з венесуельською Petro або новою іранською криптовалютою не показові – ці країни знаходяться під санкціями, а тому для них створення державної криптовалюти – частковий обхід обмежень для осудного контакту з міжнародною економікою.

Набагато більш застосовний для нас приклад – Естонія c її електронним громадянством, у якому планується широке використання токенів, за допомогою яких здійснюється цифрова ідентифікація резидентів. Спочатку багато хто думав, що країна буде проводити перше в світі державне ICO та запускати «есткоін» – але ні, ось пруф про те, що такого не було і немає в планах. Так чи інакше – Естонія рухається у сторону цифрової економіки не гучними заявами, а комплексно, і тому, навіть якщо створення есткоіна не було реальним, новини про це залучали додаткові інвестиції. Спрощення ведення бізнесу і його діджіталізація – ось що головне тут.

Синтез нових правил

Таким чином, ми бачимо, що ідея національної криптовалюти не здається абсурдом. Зараз її тестують найбільш «відчайдушні» і маргіналізовані держави, у яких немає виходу або запасу міцності на поступові інновації. У нашому ж випадку факт створення українського стейблкоіна як бізнес-проекту дуже правильний – у держави тут інше завдання. Наслідуючи приклад Естонії і тези на початку матеріалу, нам потрібно не ламати старе, а робити нове. Створювати нову інфраструктуру фінансових відносин, у якій регулятор буде прописувати загальні правила гри для всіх. І перші зрушення в цьому вже відбуваються – згадати хоча б законопроект про регулювання криптовалюти. Ліберальна система породжує конкурентну здатність. І отримати розвиток ми зможемо тільки так.

Джерело

What problems can solve the national cryptocurrency (or its elements) in Ukraine?

This week the founder of the KUNA exchange, Mikhail Chobanyan set the deadlines for the creation of Ukrainian crypto-UAH. I know Michael for a long time as a professional in his niche and  as an excellent manager. I’m sure almost everyone from the Ukrainian fintech networking can say the same about him. I believe in his success, but I would like to tell you about another idea – the creation of cryptocurrency by the state itself. How is it at all and why does Ukraine need it if there are other pressing problems? I tell on the basis of real cases.

The important notice: I won’t speak about cryptoUAH itself, which is a project from business, but about cryptocurrency as a state project. It is important not to confuse it.

Regulate unregulated

Yes, the very idea of ​​Bitcoin and other cryptocurrencies is a way out of the control of regulatory representatives, the creation of a free alternative with all the consequences. But the technical implementation of this technology provides an alternative not only to international business, but also expands the capabilities of states. Including the regulation questions.

In fact, cryptocurrencies have established new rules for cash transactions. If the goal of issuing traditional currencies is to maintain a level of money supply that is relevant to the economic situation, then there is simply no such task in cryptocurrency. It created a new field in which the old regulations are not canceled, but simply are not needed. This is not a protest against the system, this is the creation of a new one. And the states, whose economies are developing and require effective control by the regulatory authorities (each has its own reasons) are required to create their own team in this new field. In other words – if you can’t control something, because you don’t know the language – it’s time to learn this language.

The real blow to the shadow economy

The shadow economy is an eternal Ukrainian problem that can’t be solved by the methods of the XX century. It just won’t help or even slow down. This fact is understandable in Israel, where, you will be surprised, there’s a huge turnover of shadow cash, which, according to The Times of Israel, is about 22% of GDP. Not so long ago, they announced the creation of a cryptoshekel, the cost of which will be formed on the basis of physical currency. Work on this was underway, but the authorities have postponed the release – financial experts have recommended waiting until such a decision is launched from someone else. Indeed, no one wants to do a beta test.

The digital shekel issued on the basis of the blockchain creates conditions for the transparency of monetary transactions. Israel isn’t China, where the entire Internet is under control, you can’t just  ban Bitcoin, Ethereum and others. But to impose sanctions on it, new taxes, etc., while at the same time making the crypto-shekel profitable – this is easy. An excellent case for Ukraine, which has a similar trouble with cash.

Another investment tool

Examples of the Venezuelan Petro or the new Iranian cryptocurrency are not indicative – these countries are under sanctions, and therefore the development of the state cryptocurrency for them is a partial bypass of the restrictions for sane contact with the international economy.

A much more applicable example for us is Estonia, with its e-citizenship, in which it’s planned to make extensive use of tokens, through which proceeds the  digital identification of residents i. Initially, many thought the country would hold the first state ICO in the world and launch an estcoin – but no, here is proof this was not in the plans. One way or another, Estonia is moving in the direction of the digital economy not in loud statements, but in a complex actions, and therefore, even if the creation of an estcoin was not real, the news about it attracted additional investments. Simplification of doing business and its digitalization are the main things here.

Synthesis of new rules

Thus, we see the idea of ​​a national cryptocurrency doesn’t seem absurd. Now it’s being tested by the most “desperate” and marginalized states that simply don’t have a way out or a margin of safety for gradual innovations. In our case, the fact of creating a Ukrainian stablecoin as a business project is very correct – the state has another task. Following the example of Estonia and the thesis at the beginning of this article, we need not to break the old, but to build a new. Create a new infrastructure of financial relations, in which the regulator will prescribe the general rules of the game for all. And the first progress in this is already happening – to recall at least the draft law on the regulation of cryptocurrency. The liberal system creates competitiveness. And we can get development only in this way.

Поділитись:

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: